Zajęcia umuzykalniające i tańce

Zajęcia umuzykalniające i tańce prowadzi mgr Barbara Nowak

 

Rytmika i taniec jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania  z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja, wprowadza dziecko w świat muzyki, wyzwala dziecięcą emocję i wyobraźnię. W zakresie wychowania estetycznego i ogólnego rytmika i taniec uwrażliwia na piękno w muzyce, ruchu  i otaczającym świecie. Współdziała z programem wychowania w kształtowaniu i rozwijaniu pozytywnych cech osobowości.

Powyższe cele osiąga się przez:
- rozwijanie sprawności słuchowo-ruchowych i słuchowo-głosowych,
- rozwijanie dyspozycyjności aparatu ruchowego.
Zatem z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że „rytmika” i „zajęcia taneczne” są jednym z głównych środków terapeutyczno-wychowawczych, które w znamienny sposób doskonalą dysharmonie osobowości dzieci.
           

Zajęcia umuzykalniające : rytmika i zajęcia taneczne, realizują między innymi następujące cele wychowawcze:
- ćwiczenia społecznych zachowań,
- zdolność kontaktowania się,
- zdolność wczuwania się,
- zważanie na innych i poczucie odpowiedzialności,
- samodzielność i przystosowanie się do grupy,
- niezależne, odpowiedzialne postępowanie wewnątrz grupy społecznej,
- poczucie własnej wartości,
- poczucie pewności siebie i zaufania do siebie,
- umiejętność samooceny,
- samostanowienie, decydowanie o sobie,
- samokontrola.

 

 

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 16-10-2023 13:28 Modyfikował(a): Barbara . Data modyfikacji: 21-10-2023 17:33

Na skróty